top of page

מיתוג אונו מיוזיק

מיתוג בית הספר למוסיקה של הקריה האקדמית אונו. עיצוב הלוגו והשפה החזותית מדגישה חדשנות, וקידמה לצד שימור הקלסיקה. בית הספר מציעה מסלולים חדשים לתואר אקדמי במוסיקה. השפה העיצובית יושמה קודם כל באתר הבית של בית הספר למוסיקה, שנבדל מעיצובי הקריה האקמית, אך שמר זיקה ללוגו המכללה.

מלווה את אונו מיוזיק בשלל עיצובים עבור הפקות המקור של בית הספר.

לאתר אונו מיוזיק

bottom of page